การป้องกันอันตรายจากเครื่องมือ & เครื่องจักร

3189
การป้องกันอันตรายจากเครื่องมือ & เครื่องจักร

สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทํางาน

อุบัติเหตุหมายถึงสิ่งที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้าไม่ได้ควบคุมหรือไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้อุบัติเหตุจากการทํางานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดอันเป็นผลมาจากการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

สาเหตุโดยทั่วไปของอุบัติเหตุอาจแบ่งได้ดังนี้

1. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

มักเกิดกับบุคคลที่เข้าทํางานใหม่ๆหรือเข้าทํางานกับเครื่องมือเครื่องจักรใหม่โดยที่

 • ไม่ได้รับคําอธิบายถึงการปฏิบัติและการทํางานของเครื่องมือเครื่องจักรโดยละเอียดจึงมักจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆ
 • การสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยยังไม่ดีพอ
 • กฎความปลอดภัยไม่มีผลบังคับใช้
 • ไม่ได้วางแผนงานความปลอดภัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
 • จุดอันตรายต่างๆไม่ได้ทําการแก้ไข
 • อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ได้จัดให้
 • ขาดความรู้หรือไม่ได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

2 ความประมาท

 • เกิดจากมีความเชื่อมั่นมากเกินไปเนื่องจากทํางานมานาน
 • การละเลยไม่เอาใจใส่หรือมีทัศนคติผิดๆในเรื่องความปลอดภัย
 • เครื่องป้องกันอันตรายหรือเครื่องกั้นจัดไว้ให้แต่ไม่ใช้หรือถอดออก
 • ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ทําถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ถูกต้องให้เลือกใช้ได้เหมาะสมก็ตาม
 • ยกของด้วยวิธีผิดๆจนน่าจะเกิดอันตราย
 • อิริยาบทในการเคลื่อนไหวน่าจะเกิดอันตรายเช่นการเดินการวิ่งการกระโดดการก้าวการปีนป่ายการหยอกล้อหรือล้อเล่นในระหว่างการทํางาน

54321
(0 votes. Average 0 of 5)