เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บุคคลธรรมดา)

475
เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บุคคลธรรมดา)
การขอรับเงินประกันผลงาน (Retention) จะคืนให้ท่านในกรณีที่ครบระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น

*** เงินประกันผลงาน (retention) ผู้รับเหมาหรือผู้ขายจะถูกหัก เพื่อเป็นเงินประกันผลงานของแต่ละโครงการ โดยผู้รับเหมาหรือผู้ขายจะต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี(ตามสัญญาว่าจ้างของแต่ละโครงการ) นับจากวันที่บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ให้กับเจ้าของโครงการที่ว่าจ้าง (Owner) โดยจะนับต่อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี (ตามข้อตกลงในเอกสารส่งมอบงาน) จนกว่าจะครบสัญญา หากผู้รับเหมาหรือผู้ขาย ไม่ติดต่อรับงานคืนภายใน 1 ปี (นับจากวันที่สิ้นสุดการรับประกัน) ทางบริษัทจะถือว่าผู้ว่าจ้างสละสิทธิ์ในการรับเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับเหมาหรือผู้ขายสามารถติดต่อสอบถามวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงานของแต่ละโครงการได้ทางแผนกบริการหลังการขายของบริษัท และเมื่อครบระยะเวลา สามารถทำเรื่องขอเบิกเงินคืนประกันผลงาน (Retention)

โดยใช้แบบฟอร์ม จดหมายขอคืนเงินประกันผลงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
54321
(0 votes. Average 0 of 5)