ทีมงานผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร

ถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวต่อไปในเส้นทางเดิมที่เราคุ้นเคยและเชี่ยวชาญ ด้วยความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัท
ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของวงการก่อสร้างไทย และมุ่งสู่ระดับสากลให้จงได้

คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
กรรมการผู้จัดการ
คุณวายุ ทองพูน
คุณวายุ ทองพูน
รองกรรมการ ผู้จัดการ
คุณอำนาจ บารมีเกื้อกูล
คุณอำนาจ บารมีเกื้อกูล
ผู้จัดการฝ่าย จัดซื้อ
คุณภัคมล จันทร์หอม
คุณภัคมล จันทร์หอม
ผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน
คุณเกรียงไกร บัวนุ่ม
คุณเกรียงไกร บัวนุ่ม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ