ตารางกำหนดการจ่ายเงินประกันผลงาน (Retention) ปี 2562

ตารางกำหนดการส่งเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ปี 2562 สำหรับเจ้าหน้าที่ไซต์งาน – กรณีที่เป็นการเบิกคืนเงินประกันผลงาน ของงานประเภทงานเตรียมการ,งานโครงสร้าง ,งานสถาปัตย์ (งานเปียก เช่น ก่ออิฐ ฉาบปูน ) ให้ตรวจสอบผลงานและคุณภาพ ของงานรวมถึงหักเงินประกันผลงาน (ถ้ามี) โดย PM ประจำโครงการ – ให้เจ้าหน้าที่ไซต์งานตรวจสอบเงื่อนไขในเอกสารจดหมายขอคืนเงินประกันผลงาน พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบ และเข้าไปทำวางบิลในระบบ Mange ERP พร้อมเอกสารแนบอื่น ๆ ให้เรียบร้อย –…