ตารางกำหนดการจ่ายเงินประกันผลงาน (Retention) ปี 2562

174
ตารางกำหนดการจ่ายเงินประกันผลงาน (Retention) ปี 2562
ตารางกำหนดการส่งเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ปี 2562

สำหรับเจ้าหน้าที่ไซต์งาน
– กรณีที่เป็นการเบิกคืนเงินประกันผลงาน ของงานประเภทงานเตรียมการ,งานโครงสร้าง ,งานสถาปัตย์ (งานเปียก เช่น ก่ออิฐ ฉาบปูน ) ให้ตรวจสอบผลงานและคุณภาพ ของงานรวมถึงหักเงินประกันผลงาน (ถ้ามี) โดย PM ประจำโครงการ
– ให้เจ้าหน้าที่ไซต์งานตรวจสอบเงื่อนไขในเอกสารจดหมายขอคืนเงินประกันผลงาน พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบ และเข้าไปทำวางบิลในระบบ Mange ERP พร้อมเอกสารแนบอื่น ๆ ให้เรียบร้อย
– ทางโครงการจะต้องจัดทำเอกสารให้เรียบร้อยและรวบรวมจัดส่งให้แผนกบริการหลังการขายภายในเวลาที่กำหนด ( ตามคอลัมน์ 4 เอกสารส่งถึงแผนกบริการหลังการขาย)

** หากเลยจากวันที่กำหนดจะถูกจ่ายในงวดถัดไป **

สำหรับผู้รับเหมา / ผู้ขาย
– ผู้รับเหมาต้องจัดทำเอกสารให้เรียบร้อยและจัดส่งให้ธุรการโครงการภายในเวลาที่กำหนด ( ตามคอลัมน์ 2 ผู้รับเหมา / ผู้ขาย ส่งงวด )
– กรณีโครงการที่ปิดการดำเนินงานไปแล้ว ให้ทางผู้รับเหมาจัดส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัทเวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

54321
(0 votes. Average 0 of 5)