History

HISTORY

       กว่า 15 ปี ของการทำงานในวงการก่อสร้างอาคาร ภายใต้ร่มเงาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของ ประเทศไทย กลุ่มวิศวกรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้น คือการประมูลงานไปจนถึงการบริหารงานหน่วยงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงจนกระทั่งส่งมอบงานให้กับเจ้าของโครงการให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยงานทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 โครงการคิดเป็นมูลค่างาน ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท

       ถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวต่อไปในเส้นทางเดิมที่เราคุ้นเคยและเชี่ยวชาญ บริษัท เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัท ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของวงการก่อสร้างไทย และมุ่งสู่ระดับสากลให้จงได้

WELL GRADED

VISION

มุ่งสู่การเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำในประเทศไทย

SLOGAN

งานคุณภาพ ตรงเวลา พัฒนาสู่ความยั่งยืน

VDO PRESENT

Board of Directors
Certification