ประกาศ ฉบับที่ 003-2562 เรื่องแจ้งผู้รับเหมาและผู้ขาย ติดต่อขอเบิกเงินประกันผลงาน J029

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน ตามที่ ทางบริษัท ได้ร่วมดำเนินงานกับทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย และได้ทำการหักเงินประกันผลงาน (Retention) ไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ ของงาน และการบริการเข้าแก้ไขข้อชำรุดบกพร่อง กับทางบริษัทนั้น ปัจจุบันโครงการ ตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนกลาง The signature by urbano (J029) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเรียบร้อยแล้ว ** บริษัท จึงขอประกาศให้ทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย…

แจ้งผู้รับเหมาผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ Urbano Adsulote (J018), โครงการ ก่อสร้างโกดังกลาง (J019) และ สโตร์กลาง ( MT )

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน ตามที่ ทางบริษัท ได้ร่วมดำเนินงานกับทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย และได้ทำการหักเงินประกันผลงาน ( Retention ) ไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของงานและการบริการเข้าแก้ไขข้อชำรุดบกพร่องกับทางบริษัทนั้น ปัจจุบันโครงการ Urbano Adsulote (J018) , โครงการ ก่อสร้างโกดังกลาง (J019) และ สโตร์กลาง ( MT ) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเรียบร้อยแล้ว **…

ตารางกำหนดการจ่ายเงินประกันผลงาน (Retention) ปี 2562

ตารางกำหนดการส่งเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ปี 2562 สำหรับเจ้าหน้าที่ไซต์งาน – กรณีที่เป็นการเบิกคืนเงินประกันผลงาน ของงานประเภทงานเตรียมการ,งานโครงสร้าง ,งานสถาปัตย์ (งานเปียก เช่น ก่ออิฐ ฉาบปูน ) ให้ตรวจสอบผลงานและคุณภาพ ของงานรวมถึงหักเงินประกันผลงาน (ถ้ามี) โดย PM ประจำโครงการ – ให้เจ้าหน้าที่ไซต์งานตรวจสอบเงื่อนไขในเอกสารจดหมายขอคืนเงินประกันผลงาน พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบ และเข้าไปทำวางบิลในระบบ Mange ERP พร้อมเอกสารแนบอื่น ๆ ให้เรียบร้อย –…

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ ดี คอนโด (J017)

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน ตามที่ ทางบริษัท ได้ร่วมดำเนินงานกับทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย และได้ทำการหักเงินประกันผลงาน (Retention) ไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ ของงาน และการบริการเข้าแก้ไขข้อชำรุดบกพร่อง กับทางบริษัทนั้น ปัจจุบันโครงการ ดี คอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่ (J017) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน เรียบร้อยแล้ว ** บริษัท จึงขอประกาศให้ทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย…

ระเบียบการวางบิล/รับเช็ค ปี2562

ตารางการวางบิล และรับเช็ค ประจำปี 2562 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร. 02-981-7992-4 ต่อ 110 (กรุณาคอนเฟิร์มเช็ค 1 วันก่อนรับเช็ค) หมายถึง วางบิล – รับเช็ค ทุกศุกร์ที่ 2 และศุกร์ที่ 4 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.…

เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บุคคลธรรมดา)

การขอรับเงินประกันผลงาน (Retention) จะคืนให้ท่านในกรณีที่ครบระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น *** เงินประกันผลงาน (retention) ผู้รับเหมาหรือผู้ขายจะถูกหัก เพื่อเป็นเงินประกันผลงานของแต่ละโครงการ โดยผู้รับเหมาหรือผู้ขายจะต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี(ตามสัญญาว่าจ้างของแต่ละโครงการ) นับจากวันที่บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ให้กับเจ้าของโครงการที่ว่าจ้าง (Owner) โดยจะนับต่อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี (ตามข้อตกลงในเอกสารส่งมอบงาน) จนกว่าจะครบสัญญา…

เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า)

การขอรับเงินประกันผลงาน (Retention) จะคืนให้ท่านในกรณีที่ครบระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น *** เงินประกันผลงาน (retention) ผู้รับเหมาหรือผู้ขายจะถูกหัก เพื่อเป็นเงินประกันผลงานของแต่ละโครงการ โดยผู้รับเหมาหรือผู้ขายจะต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี(ตามสัญญาว่าจ้างของแต่ละโครงการ) นับจากวันที่บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ให้กับเจ้าของโครงการที่ว่าจ้าง (Owner) โดยจะนับต่อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี (ตามข้อตกลงในเอกสารส่งมอบงาน) จนกว่าจะครบสัญญา…