Company News

Company News

ประกาศ ฉบับที่ 003-2562 เรื่องแจ้งผู้รับเหมาและผู้ขาย ติดต่อขอเบิกเงินประกันผลงาน J029

ประกาศ ฉบับที่ 003-2562 เรื่องแจ้งผู้รับเหมาและผู้ขาย ติดต่อขอเบิกเงินประกันผลงาน J029

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับ
แจ้งผู้รับเหมาผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ Urbano Adsulote (J018), โครงการ ก่อสร้างโกดังกลาง (J019) และ สโตร์กลาง ( MT )

แจ้งผู้รับเหมาผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ Urbano Adsulote (J018), โครงการ ก่อสร้างโกดังกลาง (J019) และ สโตร์กลาง ( MT )

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับ
ตารางกำหนดการจ่ายเงินประกันผลงาน (Retention) ปี 2562

ตารางกำหนดการจ่ายเงินประกันผลงาน (Retention) ปี 2562

ตารางกำหนดการส่งเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ปี 2562 สำหรับเจ้าหน้าที่ไซต์งาน – กรณีที่เป็นการเบิกคืนเงินประ
แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ ดี คอนโด (J017)

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ ดี คอนโด (J017)

แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน ตามที
ระเบียบการวางบิล/รับเช็ค ปี2562

ระเบียบการวางบิล/รับเช็ค ปี2562

ตารางการวางบิล และรับเช็ค ประจำปี 2562 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร. 02-981-7992-4 ต่อ 110 (กรุณาคอนเฟิร์มเช
เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บุคคลธรรมดา)

เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บุคคลธรรมดา)

การขอรับเงินประกันผลงาน (Retention) จะคืนให้ท่านในกรณีที่ครบระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น *** เงินประกันผลง
เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า)

เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับเงินประกันผลงาน (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า)

การขอรับเงินประกันผลงาน (Retention) จะคืนให้ท่านในกรณีที่ครบระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น *** เงินประกันผลง