Scope of Work

WHAT WE DO?

SCOPE OF WORK

กว่า 15 ปี ของการทำงานในวงการก่อสร้างอาคาร ด้วยความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัทฯ
ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของวงการก่อสร้างไทย และมุ่งสู่ระดับสากลให้จงได้

บริการด้านการบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์

Construction

บริการด้านการบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์

Interior

บริการงานออกแบบโครงสร้างเหล็กทั่วไป, โครงสร้างเหล็กพิเศษ พร้อมทั้งให้บริการบริหารจัดการโครงสร้าง STEEL WORK ทั้งระบบ

Steel and Precast

บริการรีโนเวท ต่อเติม ปรับปรุง

Renovate

เพื่อความสมบูรณ์แบบของการบริการ Well Graded ยังมีฝ่าย Well Care ไว้คอยให้บริการหลังส่งมอบงานทุกๆโครงการ

Well Care – After Service