ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ โครงการก่อสร้าง ATMOZ CONDO ลาดพร้าว 71

1531
ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ โครงการก่อสร้าง ATMOZ CONDO ลาดพร้าว 71
ทางด้านแผนกความปลอดภัย ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พศ.2555 ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ซึ่งทางแผนกความปลอดภัย ได้ดำเนินการจัดอบรบดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
ที่โครงการก่อสร้าง Site J040 ATMOZ CONDO ลาดพร้าว 71

[slide-anything id=”7171″]
54321
(0 votes. Average 0 of 5)