ประกาศ ฉบับที่ 003-2562 เรื่องแจ้งผู้รับเหมาและผู้ขาย ติดต่อขอเบิกเงินประกันผลงาน J029

1258
ประกาศ ฉบับที่ 003-2562 เรื่องแจ้งผู้รับเหมาและผู้ขาย ติดต่อขอเบิกเงินประกันผลงาน J029
แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน

ตามที่ ทางบริษัท ได้ร่วมดำเนินงานกับทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย และได้ทำการหักเงินประกันผลงาน (Retention) ไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ ของงาน และการบริการเข้าแก้ไขข้อชำรุดบกพร่อง กับทางบริษัทนั้น ปัจจุบันโครงการ ตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนกลาง The signature by urbano (J029) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเรียบร้อยแล้ว

** บริษัท จึงขอประกาศให้ทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย ติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่า ผู้รับเหมา / ผู้ขาย สละสิทธิ์ในการขอรับคืนเงินประกันผลงานดังกล่าว

โดยสามารถดูรายชื่อ ผู้รับเหมา / ผู้ขาย ที่ค้างเบิกคืนเงินประกันผลงาน โครงการตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนกลาง The signature by urbano (J029) ตามเอกสารดังต่อไปนี้
54321
(0 votes. Average 0 of 5)