แจ้งติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) แผนกทรัพย์สิน และ สโตร์ (ST) โครงการ รพ.สีคิ้ว (J024) โครงการ แฮปปี้ อเวนิว (J026)

1165
แจ้งติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) แผนกทรัพย์สิน และ สโตร์ (ST) โครงการ รพ.สีคิ้ว (J024) โครงการ แฮปปี้ อเวนิว (J026)

แจ้งติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) แผนกทรัพย์สิน และ สโตร์ (ST) โครงการ รพ.สีคิ้ว (J024) โครงการ แฮปปี้ อเวนิว (J026)

ตามที่ ทางบริษัท ได้ร่วมดำเนินงานกับทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย และได้ทำการหักเงินประกันผลงาน ( Retention ) ไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของงานและการบริการเข้าแก้ไขข้อชำรุดบกพร่องกับทางบริษัทนั้น ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแผนก ทรัพย์สิน และโสต์ ( ST ) , โครงการ ก่อสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปรับอากาศ รพ.สีคิ้ว ( J024 )  และ โครงการ แฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง ( J026 ) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเรียบร้อยแล้ว นั้น.

บริษัท จึงขอประกาศให้ทางผู้รับเหมา/ผู้ขาย ที่มีรายชื่อ ( รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1,2 และ 3 ) ติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2563  หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าผู้รับเหมา/ผู้ขาย สละสิทธิ์ในการขอรับคืนเงินประกันผลงานดังกล่าว

54321
(0 votes. Average 0 of 5)