Roadshow Online

923
Roadshow Online
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30-15.30 น. ถ่ายทอดสด Roadshow Online บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ” WGE “
หนึ่งในผู้นำในธุรกิจผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และ สิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ทั้งงานภาครัฐ และ เอกชน
 
ท่านสามารถรับชมถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ : คลิกที่นี่
 
ผู้บรรยาย
1. คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2. คุณสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
 
หัวข้อสำคัญในการบรรยาย
-ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของบริษัท
-ข้อมูลสำคัญทางการเงิน และ แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต
-จุดเด่นของ WGE
-ตอบข้อซักถามจากนักลงทุน
 
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้
 
ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET)
 
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
 
 
54321
(0 votes. Average 0 of 5)