ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติในตำแหน่งที่เปิดรับ​ 

ประจำโครงการ

Update: 15/1/2564

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ / Project Manager

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนงานและควบคุมการก่อสร้างในโครงการในเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่นำเสนอให้ทางคณะกรรมการบริหารพิจารณอนุมัติ
 2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 3. ประสานงานกับทางหน่วยงานราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการของโครงการ
 4. ขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตทุกประเภทซึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 5. ควบคุมดูแลงานและเซ็นควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
 7. ตรวจความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
 8. จัดหาและร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้าง
 9. ควบคุมและดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ
 10. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) อายุไม่เกิน 48 ปี
 • ประสบการณ์ในการบริหารโครงการในสายงานรับเหมาก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร และควมคุมงานก่อสร้าง อาคาร สถานที่ คอนโด ที่มีมูลค่างานไม่ต่ำกว่า 300 ล้านขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำบริหารทีมงานและผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการประสานงานกับหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้

Update: 15/1/2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) / Safety Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบในการจัดทำระบบจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ
 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรายและกำหนดมาตราการป้องกันอย่างปลอดภัย
 3. ควบคุมความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด หรือมาตราการความปลอดภัยฯ
 4. ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน
 5. ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์อันตรายอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน
 6. รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย
 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมให้แก่พนักงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 8. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามนโยบายบริษัทฯ
 9. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย, สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ จป. ในไซด์งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้

Update: 15/1/2564

ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ / Project Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนงานและควบคุมการก่อสร้างในโครงการในเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่นำเสนอให้ทางคณะกรรมการบริหารพิจารณอนุมัติ
 2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 3. ประสานงานกับทางหน่วยงานราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการของโครงการ
 4. ขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตทุกประเภทซึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 5. ควบคุมดูแลงานและเซ็นควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
 7. ตรวจความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
 8. จัดหาและร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้าง
 9. ควบคุมและดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ
 10. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการในสายงานรับเหมาก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร และควมคุมงานก่อสร้าง อาคาร สถานที่ คอนโด ที่มีมูลค่างานไม่ต่ำกว่า 300 ล้านขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำบริหารทีมงานและผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการประสานงานกับหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้

Update: 15/1/2564

ตำแหน่ง วิศวกรสำนักงาน / Engineer Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบในงานด้านควบคุมคุณภาพ โดยทำการตรวจสอบคุณภาพใน 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
  1. ขั้นตอนการตรวจสอบเริ่มเข้าดำเนินการงานและวัสดุรับเข้า (IN – COMING INSPECTION)
  2. ขั้นตอนการตรวจสอบในระหว่างกระบวนการดำเนินการ (IN – PROCESS INSPECTION)
  3. ขั้นตอนการตรวจสอบงานแล้วเสร็จก่อนส่งรับมอบ (FINISHED GOODS INSPECTION)
 2. รับแจ้งปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ และดำเนินการเพื่อไม่ให้กระบวนการทำงานหยุด และเมื่อมีปัญหาต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที
 3. ควบคุมดูแลรักษามาตรฐานงานตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนการส่งมอบให้มีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน
 4. ตรวจ ติดตามความก้าวหน้าในการปฎิบัติงาน เปอร์เซ็นการแล้วเสร็จ , เปอร์เซ็นที่ยังไม่แล้วเสร็จ การประเมินปัญหา และแนวทางแก้ไข ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
 5. จัดการปัญหาในการดำเนินงานรวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีพบปัญหา และแนะนำการควบคุมคุณภาพให้กับผู้ปฎิบัติงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 0-3 ปี
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคางานก่อสร้างได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto Cad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

Update: 15/1/2564

ตำแหน่ง วิศวกรงานระบบ / M&E Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบและทดสอบงานติดตั้งระบบประกอบอาคารให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ติดตามและผลักดันงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 2. ติดต่อและประสานงานกับผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามแบบ และการทำงานทุกระบบ แนะนำและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้รับเหมา
 3. ตรวจสอบและประเมินผลงานผู้รับเหมา ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา และจัดซื้อของที่จะใช้งานในไซด์งาน
 4. ประเมินราคา จัดทำงบประมาณ ต้นทุนของงาน ควบคุมและดูแลวัสดุ อุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ในการทำงาน
 5. ขอราคา Supplier เปรียบเทียบราคาให้ตรงตาม Spec และลงราคาใน BOQ
 6. เปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมา จัดเตรียมเอกสารในการสั่งจ้าง ตรวจสอบเอกสารของปู้รับเหมา
 7. ควบคุม ดูแล รายงานการทำงาน และรายงานความคืบหน้าของงานตามระยะเวลาที่กำหนด
 8. งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 37 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานด้านไฟฟ้า ควบคุมผู้รับเหมา อย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการก่อสร้าง อาคาร โรงงาน ระบบสาธารณูปโภค และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สมัครงานตำแหน่งนี้

Update: 15/1/2564

ตำแหน่ง วิศวกรสนาม / Site Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการทำงานสำหรับหน้างาน
 2. จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
 3. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน และเวลาที่วางไว้
 5. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบงานได้ตามแผน
 6. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้า เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ
 7. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฎิบัติงานประจำโครงการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้
 • มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และมีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้

Update: 15/1/2564

ตำแหน่ง โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง / Foreman

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
 2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด
 3. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานวิชาชีพ
 4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่บริษัทประเมิณในการเข้าตรวจความคืบหน้าของงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเครียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
 6. ประสานความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งก่อน และหลังประมูลงาน
 7. จัดหา และร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้าง
 8. ปฏิบัติงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ควบคุม และรักษาสภาพแวดล้อมในโครงการ
 10. ควบคุมดูแลระบบรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย
 11. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตราฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 12. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวัน และเวลาที่บริษัทฯกำหนด
 13. ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก
 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย วุฒิปวช. – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการในสายงานรับเหมาก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานสำรวจได้ มีความรู้ ความชำนาญในหการใช้กล้อง Line และกล้องระดับ
 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ

สมัครงานตำแหน่งนี้

Update: 15/1/2564

ตำแหน่ง ธุรการสนาม / Site Admin

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดูแล ตรวจรับ ติดตามวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 2. จัดทำข้อมูลคนงาน,แจ้งคนงานเข้า-ออก ของหน่วยงาน ดูแลเงินสดย่อยหน้างาน ประสานงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำงานเอกสารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดทำสรุปและดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายเบิกเงินหน้างานหรือเบิกเงินล่วงหน้า
 5. สรุปค่าแรงคนงานรายวันส่งตามรอบการจ่ายเงินของทุกเดือน
 6. จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มในการใช้งานและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
 7. ดูแลนัดหมายและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานในโครงการและสำนักงานสนาม
 8. ดูแลทรัพย์สินและคุมการเบิก-จ่ายเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพย์สินบริษัทฯ
 9. จัดทำเอกสารการเบิกเงินของผู้รับเหมาช่วง ส่งสำนักงานใหญ่ตามรอบ

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป  ไม่จำกัดสาขา
 • สามารใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี และใช้จดหมายโต้ตอบ E-mail ได้คล่องแคล่ว
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความคล่องตัว หากต้องไปปฏิบัติงาน ในโครงการก่อสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม ERP / MANGO / การคิดค่าแรงรายวัน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  

สมัครงานตำแหน่งนี้

Update: 15/1/2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สโตร์ / Store Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ควบคุม ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานสโตร์ หรือ คลังสินค้า 1 – 3 ปี
 • ขับรถกระบะได้
 • หากพักอาศัยแถวปทุมธานี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้

ประจำสำนักงานใหญ่