กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย Morning Talk

910
กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย Morning Talk

เพื่อให้ลูกจ้างทุกคน ได้รับทราบข้อมูลใหม่ ๆ และได้มีโอกาสสนทนาความปลอดภัย และสภาพปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเห็นถึงเจตนาความห่วงใยของผู้บริหาร อีกทั้งทําให้ผู้บริหารได้รับฟังหรือรับทราบปัญหาโดยตรงจากลูกจ้างในหน่วยงาน เพื่อนําไปปรับปรุงและแก้ไข และหาแนวทางป้องกันได้ โดยหัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะต้องมาพูดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงงานที่จะทำในวันนั้น ซึ่งเรื่องที่จะพูดก็สามารถพูดได้ หลากหลาย เช่น

  • การให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
  • การประกาศ ชี้แจง ข้อควรปฏิบัติ หรือ ข้อห้าม ต่างๆ
  • การอธิบายถึงขั้นตอนการทำงาน ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย
  • เป้าหมายของงาน และงานที่จะต้องทำในวันนั้น
  • ตอบคำถามที่พนักงานสอบถาม
54321
(0 votes. Average 0 of 5)