แจ้งผู้รับเหมาผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ Urbano Adsulote (J018), โครงการ ก่อสร้างโกดังกลาง (J019) และ สโตร์กลาง ( MT )

927
แจ้งผู้รับเหมาผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงานโครงการ Urbano Adsulote (J018), โครงการ ก่อสร้างโกดังกลาง (J019) และ สโตร์กลาง ( MT )
แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน

ตามที่ ทางบริษัท ได้ร่วมดำเนินงานกับทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย และได้ทำการหักเงินประกันผลงาน ( Retention ) ไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของงานและการบริการเข้าแก้ไขข้อชำรุดบกพร่องกับทางบริษัทนั้น ปัจจุบันโครงการ Urbano Adsulote (J018) , โครงการ ก่อสร้างโกดังกลาง (J019) และ สโตร์กลาง ( MT ) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเรียบร้อยแล้ว

** บริษัท จึงขอประกาศให้ทางผู้รับเหมา/ผู้ขาย ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน ภายใน 30 วัน         นับจากได้รับเอกสารฉบับนี้ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าผู้รับเหมา/ผู้ขายสละสิทธิ์ในการขอรับคืนเงินประกันผลงานดังกล่าว

โดยสามารถดูรายชื่อ ผู้รับเหมา / ผู้ขาย ที่ค้างเบิกคืนเงินประกันผลงาน โครงการ Urbano Adsulote (J018) , โครงการ ก่อสร้างโกดังกลาง (J019) และ สโตร์กลาง ( MT ) ตามเอกสารดังต่อไปนี้
54321
(0 votes. Average 0 of 5)