หนังสือแจ้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

759
หนังสือแจ้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
หนังสือแจ้งแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัทมหาชนจำกัด

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอเรียนว่า บริษัทมีการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งผลจากการแปรสภาพจะทำให้ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน และความรับผิดของบริษัทเดิมทั้งหมดนับตั้งแต่วันดังกล่าว

ชื่อภาษาไทย : บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Well Graded Engineering Public Company Limited
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107563000061
54321
(0 votes. Average 0 of 5)