แจ้งติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) โครงการ เดอะ พอยต์ คอนโด (J021) โครงการ โรงพยาบาลสงขลา (J025)

823
แจ้งติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) โครงการ เดอะ พอยต์ คอนโด (J021) โครงการ โรงพยาบาลสงขลา (J025)

แจ้งติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) โครงการ เดอะ พอยต์ คอนโด (J021) โครงการ โรงพยาบาลสงขลา (J025) 

ตามที่ ทางบริษัท ได้ร่วมดำเนินงานกับทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย และได้ทำการหักเงินประกันผลงาน ( Retention ) ไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของงานและการบริการเข้าแก้ไขข้อชำรุดบกพร่องกับทางบริษัทนั้น ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้าง เดอะ พอยต์ คอนโด เฟส 1 ( J021 )  และ โครงการ ก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลา ( J025 ) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเรียบร้อยแล้ว นั้น.

บริษัท จึงขอประกาศให้ทางผู้รับเหมา/ผู้ขาย ที่มีรายชื่อ ( รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ) ติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน ภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าผู้รับเหมา/ผู้ขาย สละสิทธิ์ในการขอรับคืนเงินประกันผลงานดังกล่าว 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)