การป้องกันอันตรายจากเครื่องมือ & เครื่องจักร

5458
การป้องกันอันตรายจากเครื่องมือ & เครื่องจักร

สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทำงาน

อุบัติเหตุหมายถึง สิ่งที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า ไม่ได้ควบคุมหรือไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด อันเป็นผลมาจากการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

สาเหตุโดยทั่วไปของอุบัติเหตุ อาจแบ่งได้ดังนี้

1.ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

มักเกิดกับบุคคลที่เข้าทำงานใหม่ ๆ หรือเข้าทำงานกับเครื่องมือ เครื่องจักรใหม่ โดยที่

 • ไม่ได้รับคำอธิบายถึงการปฏิบัติและการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรโดยละเอียด จึงมักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย ๆ
 • การสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยยังไม่ดีพอ
 • กฎความปลอดภัยไม่มีผลบังคับใช้
 • ไม่ได้วางแผนงานความปลอดภัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
 • จุดอันตรายต่าง ๆ ไม่ได้ทำการแก้ไข
 • อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ได้จัดให้
 • ขาดความรู้หรือไม่ได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

2. ความประมาท

 • เกิดจากมีความเชื่อมั่นมากเกินไปเนื่องจากทำงานมานาน
 • การละเลยไม่เอาใจใส่หรือมีทัศนคติผิด ๆในเรื่องความปลอดภัย
 • เครื่องป้องกันอันตรายหรือเครื่องกั้นจัดไว้ให้ แต่ไม่ใช้หรือถอดออก
 • ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ทำ ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ถูกต้องให้เลือกใช้ได้เหมาะสมก็ตาม
 • ยกของด้วยวิธีผิด ๆ จนน่าจะเกิดอันตราย
 • อิริยาบทในการเคลื่อนไหวน่าจะเกิดอันตราย เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การก้าว การปีนป่าย การหยอกล้อ หรือล้อเล่นในระหว่างการทำงาน

54321
(1 vote. Average 5 of 5)