Code of Business Ethic

จริยธรรมทางธุรกิจ 

การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณ เพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางหรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณที่จัดทำขึ้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหลักชี้นำการกระทำของพนักงานทั้งองค์กร และวิถีทางที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกช่วยให้นำไปสู่เป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้และเสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร

จรรยาบรรณฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ทุกคนพึงปฏิบัติตาม และจัดทำขึ้นในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทุกกรณี ทุกท่านควรศึกษา และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และรักษาจรรยาบรรณของจรรยาบรรณฉบับนี้

1. บริษัท ซึ่งในที่นี้หมายถึง บริษัท เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประสงค์ให้กรรมการและพนักงานทุกคนรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.1 การโน้มน้าว กระตุ้นและจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ร่วมมือร่วมใจสร้างคุณค่าให้แก่กัน

1.2 ความคาดหวังและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการและพนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ที่สำคัญในวงจรธุรกิจขององค์กร อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า เจ้าหนี้การค้าคู่แข่งขัน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

1.3 สร้างความเชื่อมั่นว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียได้รับความคุ้มครอง

1.4 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม

2. กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติ หรือมีข้อควรปรับปรุงควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

1. บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัดและถึงแม้ว่ากฎหมายจะยอมทำได้ แต่บริษัทจะปฏิบัติในทางที่ซื่อตรงและถูกต้องที่สุด

2. บริษัทเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและยั่งยืน และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคลในชุมชน สังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. บริษัทจะเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ

4. บริษัทจะบริหารงานด้วยความซื่อตรง รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง การเสนอและใช้งบประมาณอย่างชัดเจนและประหยัด รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซื่อตรง ถูกต้องโปร่งใสและมีหลักการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะ

พึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่และกฎหมาย ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

6. บริษัทมุ่งหวังความซื่อตรงจากพนักงานทุกระดับชั้น ในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทหลักเกณฑ์ทางบัญชี และการควบคุมภายในอื่นๆ และหากพนักงานพบเห็นการละเมิดกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและความเสื่อมเสียแก่บริษัท พนักงานพึงแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที