Certification

ประกาศนียบัตร ISO 9001 : 2015 

ผู้บริหารมีนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีคุณภาพในการทำงานจึงได้นำกระบวนการ แนวคิด หลักเกณฑ์ ตามมาตรฐานของ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และผลักดันให้มีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ได้สำเร็จในปีพ.ศ.2557 และต่อมาในปีพ.ศ.2563 บริษัทฯได้มีการปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่น ISO 9001:2015

ISO 9001 มีบทบาทสำคัญในด้านบริหารจัดการงานในองค์กร อาทิ การประมูลงาน การประมาณราคา การควบคุมต้นทุน การดำเนินงาน ไปจนถึงการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยใช้แนวคิด PDCA

ประกาศนียบัตร ISO 45001 : 2018 

ปัจจุบันบริษัทฯ ผ่านการรับรอง ISO 45001:2018 มาตรฐาน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้สำเร็จ ในปีพ.ศ.2565 ทั้งสำนักงานใหญ่ และ Store Center จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ URS ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก

รางวัล ผู้รับเหมาให้บริการหลังการขายดีเด่น 

ทีมบริการหลังการขาย (After sales service team) ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในงานบริการหลังการขาย ประจำอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับฟัง และแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทันท่วงที ด้วยการบริการที่ดีและมีคุณภาพ

ในปี พ.ศ.2560 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
“บริษัทผู้รับเหมาให้บริการหลังการขายคอนโดดีเด่น” จาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)