QUALITY & TIME

QUALITY & TIME 

เป้าหมายด้าน Quality & Time 

การบริหารงานก่อสร้างของ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือความสำเร็จของโครงการ ซึ่งเกิดจากการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่าง

1. คุณภาพของงาน
2. ระยะเวลาการก่อสร้าง
3. งบประมาณ

มาตรฐาน ISO 9001:2015 

ผู้บริหารมีนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีคุณภาพในการทำงาน จึงได้นำกระบวนการ แนวคิด หลักเกณฑ์ ตามมาตรฐานของ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และผลักดันให้มีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ได้สำเร็จในปีพ.ศ.2557

ISO 9001 มีบทบาทสำคัญในด้านบริหารจัดการงานในองค์กร อาทิ การประมูลงาน การประมาณราคา การควบคุมต้นทุน การดำเนินงาน ไปจนถึงการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยใช้แนวคิด PDCA

มาตรฐาน ISO 45001:2018 

ปัจจุบันบริษัทฯ ผ่านการรับรอง ISO 45001:2018 มาตรฐาน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้สำเร็จ ในปีพ.ศ.2565 จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ URS ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจประเมิน มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก

WELL CARE 

ทีมบริการหลังการขาย (After sales service team) ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในงานบริการหลังการขาย ประจำอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับฟัง และแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทันท่วงที ด้วยการบริการที่ดีและมีคุณภาพ

ในปีพ.ศ.2560 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “บริษัทผู้รับเหมาให้บริการหลังการขายคอนโดดีเด่น” จาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บริหารจัดการข้อมูลจากส่วนกลาง 

ทางบริษัทได้รวมการบริหารจัดการข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้สามารถดำเนินการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ทั้งในส่วนของข้อมูลแบบก่อสร้าง วัสดุ ขั้นตอนการทำงาน การจัดการปัญหา และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ในการสนับสนุนโครงการทั้งด้านความปลอดภัย ดูแลพื้นที่ข้างเคียงและบริหารพื้นที่โครงการ ให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ จัดการปัญหาได้ตรงจุดในทุโครงการ

ควบคุมโครงการจากส่วนกลาง 

พร้อมสั่งการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ จากสำนักงานใหญ่ได้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายความปลอดภัย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายสนับสนุน และบริการ ในการร่วมมือกันบริหารโครงการ โดยรับสัญญาณตรงมาจากโครงการแบบเรียลไทม์

บริหารงานก่อสร้างด้วยกระบวนการ BIM 

เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพ

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพของการบริหารงานก่อสร้าง โดยใช้กระบวนการ BIM (Building Information Modeling) การสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติ ร่วมกับข้อมูลอาคาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและประสานแบบจากผู้ออกแบบทุกระบบ การเขียนแบบเพื่อใช้ก่อสร้าง การจำลองบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการตรวจสอบปริมาณวัสดุ

ประสานข้อมูลแบบทุกระบบ 

จำลองการก่อสร้างผ่าน BIM ทั้งสถาปัตยกรรมโครงสร้าง และงานระบบ นำมารวมกันเพื่อการประสานข้อมูล และลดความขัดแย้งของแบบ ระหว่าง Discipline ได้ก่อนก่อสร้าง ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายในด้านมูลค่า และเวลาในอนาคต

จำลองการบริหารโครงการ 

การบริหารจัดการโครงการระหว่างก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องใช้ข้อมูลงานเตรียมการหลากหลายมิติ ภาพพื้นที่ก่อสร้างเสมือน จึงสามารถช่วยให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจพื้นที่ก่อสร้างก่อนเริ่มต้นโครงการ วางกลยุทธ์ และบูรณาการ ขั้นตอนการทำงานจากทุกฝ่าย ด้วยข้อมูลเดียว