โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร 

   คณะกรรมการบริษัท

คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา
รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
คุณกิตติพล ฐานะสิทธิ์
กรรมการ /
กรรมการอิสระ
คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
กรรมการ
คุณวายุ ทองพูน
กรรมการ
คุณพลอยพัชชา บัวนุ่ม
กรรมการ
คุณภัคมล จันทร์หอม
กรรมการ
คุณเกรียงไกร บัวนุ่ม
กรรมการ / เลขานุการบริษัท

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​

คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร
คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล
กรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร
คุณวายุ ทองพูน
กรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล
กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา
กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   คณะกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณกิตติพล ฐานะสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล
กรรมการตรวจสอบ

   คณะกรรมการบริหาร

คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
กรรมการผู้จัดการ
คุณวายุ ทองพูน
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานปฏิบัติการ
คุณพลอยพัชชา บัวนุ่ม
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานบริหารสำนักงาน
คุณภัคมล จันทร์หอม
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
คุณเกรียงไกร บัวนุ่ม
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ