Organization Chart

ORGANIZATION CHART 

   Board of Directors

คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา
รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
คุณชำนาญ วังตาล
กรรมการ /
กรรมการอิสระ
คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
กรรมการ
คุณวายุ ทองพูน
กรรมการ
คุณพลอยพัชชา บัวนุ่ม
กรรมการ
คุณภัคมล จันทร์หอม
กรรมการ
คุณเกรียงไกร บัวนุ่ม
กรรมการ / เลขานุการบริษัท

   Risk Management Committee

คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร
คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล
กรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร
คุณวายุ ทองพูน
กรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร

   The Nominating and Remuneration Committee

คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล
กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา
กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   Audit Committee

ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณชำนาญ วังตาล
กรรมการตรวจสอบ
คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล
กรรมการตรวจสอบ

   Executive Committee

คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
กรรมการผู้จัดการ
คุณวายุ ทองพูน
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานปฏิบัติการ
คุณพลอยพัชชา บัวนุ่ม
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานบริหารสำนักงาน
คุณภัคมล จันทร์หอม
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
คุณเกรียงไกร บัวนุ่ม
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ