วางบิล - รับเช็ค

วางบิล - จ่ายเช็ค - โอนเงิน 

ระเบียบการวางบิล/จ่ายเช็ค/โอนเงิน ผู้รับเหมา ประจำปี 2567
ระเบียบการวางบิล/จ่ายเช็ค/โอนเงิน ชำระค่าสินค้า ประจำปี 2567
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

1. กำหนดการวางบิล
1.1 รายละเอียดวันที่รับวางบิล และ วันโอนเงิน ตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง

2. การวางบิลออนไลน์ และการส่งเอกสารชุดวางบิล
2.1 SUPPLIER สามารถถวางบิลได้ที่ https://billings.well-graded.com/
2.2 ส่งเอกสารชุดวางบิลทางไปรษณีย์ (หลังจากสถานะวางบิลแจ้งว่ามีการรับวางบิลแล้ว *หากมีสถานะขึ้นว่า ตีกลับ ให้แก้ไขในระบบให้เรียบร้อยก่อน)
    หมายเหตุสำคัญ จ่าหน้าซองจดหมายดังนี้
    ถึง แผนกบัญชีการเงิน (คุณเปรี้ยว : เอกสารวางบิล)
     บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
     50/1203 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
     จ.นนทบุรี 11120

3. เอกสารการวางบิล มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
3.2 ต้นฉบับและสำเนา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
3.3 สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร สำหรับกรณีวางบิลครั้งแรก / เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี
3.4 สำเนาใบสั่งซื้อ (PO) ที่ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
3.5 ใบส่งของ (ต้องมีรายชื่อผู้รับสินค้า)
3.6 กรณีมีทั้งค่าของ (PO) และค่าแรง (WO) ให้ทำการวางบิลออนไลน์ในระบบด้วย
     ทางบริษัทฯ จะไม่รับวางบิลหากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไข

4. การชำระเงินค่าสินค้า
4.1 บริษัทฯ จะชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
4.2 ท่านสามารถโทรศัพท์ สอบถามยอดการจ่ายเงินได้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการโอนเงิน

หมายเหตุ :
1. ใบสั่งซื้อ (PO) แยกวัสดุ และ ใบสั่งจ้าง (WO) แยกแรง กรณีที่ออก PO และ WO สอดคล้องกัน ให้ส่งผลงานที่โครงการ และ วางบิลออนไลน์ทุกวันศุกร์
2. กรณีเอกสารส่งงานผลงานไม่ครบ หรือ ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนด จะทำการจ่ายในรอบถัดไป

——————————————————————
สอบถามการจ่ายเงิน ติดต่อ 
คุณเปรี้ยว 02-981-7992-4 ต่อ 125 
สอบถามยอดโอนชำระค่าสินค้า ติดต่อ คุณเหมียว 02-981-7992-4 ต่อ 110
——————————————————————