โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บรรจุยาและเก็บยา อาคาร Mass Production 6 และพื้นที่ซัก-อบผ้า

รายละเอียด ก่อสร้างและปรับปรุง…