กำหนดการส่งเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ประจำปี 2563

1727
กำหนดการส่งเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ประจำปี 2563

กำหนดการส่งเบิกคืนเงินประกันผลงาน ( Retention ) ประจำปี 2563

สำหรับเจ้าหน้าที่ไซต์งาน
– กรณีที่เป็นการเบิกคืนเงินประกันผลงาน ของงานประเภท งานเตรียมการ , งานโครงสร้าง , งานสถาปัตย์ (งานเปียก เช่น ก่ออิฐ ฉาบปูน ) ให้ตรวจสอบผลงานและคุณภาพ
ของงานรวมถึงหักเงินประกันผลงาน (ถ้ามี) โดย PM ประจำโครงการ
– ให้เจ้าหน้าที่ไซต์งานตรวจสอบเงื่อนไขในเอกสารจดหมายขอคืนเงินประกันผลงาน พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบ และเข้าไปทำวางบิลในระบบ Mange ERP พร้อมเอกสารแนบอื่นๆให้เรียบร้อย
– ทางโครงการจะต้องจัดทำเอกสารให้เรียบร้อยและรวบรวมจัดส่งให้แผนกบริการหลังการขายภายในเวลาที่กำหนด ( ตามคอลัมน์ 4 เอกสารส่งถึงแผนกบริการหลังการขาย)

หากเลยจากวันที่กำหนดจะถูกจ่ายในงวดถัดไป

สำหรับผู้รับเหมา / ผู้ขาย
– ผู้รับเหมาต้องจัดทำเอกสารให้เรียบร้อยและจัดส่งให้ธุรการโครงการภายในเวลาที่กำหนด ( ตามคอลัมน์ 2 ผู้รับเหมา / ผู้ขาย ส่งงวด )
– กรณีโครงการที่ปิดการดำเนินงานไปแล้ว ให้ทางผู้รับเหมาจัดส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัทเวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

54321
(0 votes. Average 0 of 5)