Billing & Payment

Billing & Payment 

ระเบียบการวางบิล/รับเช็ค ประจำปี 2564 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

รับวางบิลทางไปรษณีย์ทุกวันศุกร์ และจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ที่ 2 และ ศุกร์ที่ 4 ของเดือน (นำเช็คเข้าฝากให้ ไม่ต้องมารับที่บริษัทฯ)
(โดยยึดตามตารางการวางบิล และรับเช็คของบริษัท)

Supplier สามารถวางบิลได้ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

คุณเก่ง (รับวางบิล)
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
50/1203 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

** โดยให้ยึดวันที่รับวางบิลจากตารางการรับวางบิล-จ่ายเช็ค เป็นสำคัญ **

บิลทุกฉบับต้องมีรายชื่อผู้รับสินค้า/บริการ กรุณาตรวจสอบชื่อ-ที่อยู่ รายละเอียดของสินค้า ของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนนำมาวางบิล
(แนบเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งหน้า Book Bank สำหรับการนำฝากเช็คด้วย)

หากมีข้อสงสัยในการวางบิล ติดต่อ คุณเก่ง โทร. 02-981-7992-4 ต่อ 105

กรณีซื้อสินค้า

 1. ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
 2. ต้นฉบับใบกำกับภาษี
 3. ต้นฉบับใบส่งของ (RC)
 4. สำเนาใบสั่งซื้อ (PO)

กรณีงานจ้างเหมา

 1. ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
 2. ต้นฉบับใบส่งผลงานของ sup.
 3. สำเนาใบสั่งจ้าง (WO)
 1. บริษัทฯ จ่ายเช็คทุกศุกร์ที่ 2  และศุกร์ที่ 4 ของเดือน (โดยให้ยึดวันที่จ่ายเช็คในตารางการรับวางบิล-จ่ายเช็คเป็นสำคัญ)
 2. บริษัทฯ จะนำเช็คเข้าฝากให้กับ Supplier ที่แนบ Book Bank มาให้แล้วตอนวางบิล ไม่ต้องมารับเช็คเอง
 3. ท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามยอดการจ่ายเงินได้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการจ่ายเช็คและนำฝาก
 4. หลังจากขั้นตอนการทำจ่าย เอกสารทุกฉบับจะต้องประทัยตรา “จ่ายเงินแล้ว” ทุกฉบับ

สอบถามรับเช็ค ติดต่อ คุณเหมียว โทร. 02-981-7992-4 ต่อ 110

Billing & Payment Calendar