Billing & Payment

Billing & Payment 

ระเบียบการวางบิล/รับเช็ค บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

การวางบิล :
รับวางบิลทุกวันศุกร์ที่ 2 และวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
(โดยยึดตามตารางการวางบิล และรับเช็คของบริษัท)

เอกสารประกอบการวางบิล :

กรณีซื้อสินค้า
  1. ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
  2. ต้นฉบับใบกำกับภาษี
  3. ต้นฉบับใบส่งของ (RC)
  4. สำเนาใบสั่งซื้อ (PO)
กรณีงานจ้างเหมา
  1. ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
  2. ต้นฉบับใบส่งผลงานของ sup.
  3. สำเนาใบสั่งจ้าง (WO)
การรับเช็ค
ทางบริษัทฯ จะทำการจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ที่ 2 และศุกร์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00น. – 16.30 น. สามารถโทรสอบถามยอดเช็คได้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน

**กรณี Sup, อยู่ต่างจังหวัด
สามารถวางบิลได้ทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเมื่อครบ Due เพื่อความสะดวกในการโอนเงิน
ให้แจ้งเลขที่บัญชีที่จะให้โอนมาด้วยทุกครั้ง


เอกสารประกอบการรับเช็ค
1. ต้นฉบับใบวางบิล
2. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

Billing & Payment Calendar