แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน ประจำปี 2566

561
แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน ประจำปี 2566
แจ้งผู้รับเหมา/ผู้ขาย ดำเนินการติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน

 ตามที่ ทางบริษัท ได้ร่วมดำเนินงานกับทาง ผู้รับเหมา / ผู้ขาย และได้ทำการหักเงินประกันผลงาน (Retention) ไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ
ของงาน และการบริการเข้าแก้ไขข้อชำรุดบกพร่อง กับทางบริษัทนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อโครงการที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเรียบร้อยแล้ว

** บริษัท จึงขอประกาศให้ทางผู้รับเหมา/ผู้ขาย ที่มีรายชื่อ ( รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 ) ติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน ภายใน วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าผู้รับเหมา/ผู้ขาย สละสิทธิ์ในการขอรับคืนเงินประกันผลงานดังกล่าว

โดยสามารถดูรายชื่อ ผู้รับเหมา / ผู้ขาย ที่ค้างเบิกคืนเงินประกันผลงาน ได้จากเมนู ประชาสัมพันธ์ > ขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน 

รายชื่อโครงการ

. โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 ( J043 )
2. โครงการ ก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ( J044 )
3. โครงการ งานตกแต่งภายในกรมศิลปกร ( J050 )

54321
(0 votes. Average 0 of 5)