งานจ้างก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

รายละเอียด อาคารโครงสร้างเหล็ก สูง 8 ชั้น จำนวน 6 หลัง , อาคารโครงสร้างเหล็ก สูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง , บ้านพักอาศัย จำนวน 3 หลัง และ งานภูมิทัศน์ ความคืบหน้าโครงการ 0% อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 Project…

ก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันดินพังเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างดินและกัดเซาะฐานราก อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

รายละเอียด งานรางระบายน้ำ และ ป้องกันดินพัง ภายนอก ความคืบหน้าโครงการ 0% Project ก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันดินพังเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างดิน และ กัดเซาะฐานราก อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) Owner สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม Location อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียด ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความคืบหน้าโครงการ 0% อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 Project การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Owner กรมศุลกากร Location ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

งานก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ป่วย

รายละเอียด งานปรับปรุงอาคาร และงานก่อสร้างอาคารใหม่ 1 หลัง ความคืบหน้าโครงการ 0% อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 Project งานก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ป่วย Owner มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศุนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ Location ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี