รางวัลและประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร ISO 9001 : 2015 

ผู้บริหารมีนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีคุณภาพในการทำงานจึงได้นำกระบวนการ แนวคิด หลักเกณฑ์ ตามมาตรฐานของ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และผลักดันให้มีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ได้สำเร็จในปีพ.ศ.2557

ISO 9001 มีบทบาทสำคัญในด้านบริหารจัดการงานในองค์กร อาทิ การประมูลงาน การประมาณราคา การควบคุมต้นทุน การดำเนินงาน ไปจนถึงการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยใช้แนวคิด PDCA

รางวัล ผู้รับเหมาให้บริการหลังการขายดีเด่น 

ทีมบริการหลังการขาย (After sales service team) ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในงานบริการหลังการขาย ประจำอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับฟัง และแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทันท่วงที ด้วยการบริการที่ดีและมีคุณภาพ

ในปี พ.ศ.2560 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
“บริษัทผู้รับเหมาให้บริการหลังการขายคอนโดดีเด่น” จาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)